Pubblicato in: Poesie

Beddra

Eri troppu beddra.128184
Iu ti taliava
e tu mi taliavi,
iu ti riria
e tu mi ririi,
iu ti vasava
e tu mi vasavi.
Iu ti vulia maritari,
tu mi ricisti d’aspittari,
iu t’aspittava,
iu t’addisiava,
ma tu un mi vasavi chiù
e un ti facisti viriri chiù.
Ora t’arricampasti,
intantu ti maritasti,
to maritu u canusciu,
ma canusci puru tu a me mugghieri.
Tu si troppo beddra
e iu t’addisiu sempri.
Mi facisti chianciri na vota,
ma ora un vogghiu chianciri chiù.
Tu mi talii
e iu ti taliu,
Tu mi riri
e iu ti riru
Tu mi vasi
e iu ora un ti vasu chiù.

 

Piero Cancemi – mEEtale